Loan

आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाटघ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्था)

कर्जा परिचालन तथा प्रकारहरु

१. साधारण कर्जा

समूह सदस्यलाई प्रथम पटक अधिकतम रु. ६०,०००।—

दोस्रो पटक देखी रु.२०,०००।— को दरले वृद्धि गर्दै अधिकतम रु.३,००,०००।— सम्म कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

भुक्तानी अवधिः प्रथम पटक १ वर्ष , त्यसपछि कर्जाको सीमा अनुसार १ देखी २ वर्ष सम्म ।

भुक्तानी गर्ने तरीकाः मासिक साँवा र व्याज

वार्षिक व्याज                        १८%

प्रशासनिक शुल्क                  २%

वार्षिक सुरक्षण शुल्क            ०.५ %

२. मौसमी/सामाजिक कर्जा

समूह सदस्यले साधारण कर्जा चलाएको ५ औं किस्ता देखी मात्र प्रथम पटक अधिकतम रु.१०,०००।—

दोश्रो पटकदेखि रु.१०,०००।— को दरले वृद्धि गर्दै अधिकतम रु. ४०,०००।— सम्म कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

भुक्तानी अवधिः प्रथम पटक १ वर्ष , त्यसपछि कर्जाको सीमाअनुसार १ देखी १.५ वर्ष सम्म ।

भुक्तानीको तरीकाः मासिक साँवा र व्याज

वार्षिकाव्याज              १७%

प्रशासनिकशुल्क          २%

वार्षिक सुरक्षण शुल्क     ०.५ %

३. आकस्मिक कर्जा

भुक्तनी अवधिः            १ वर्ष सम्म

अधिकतम सीमाः          २०,०००।— सम्म

वार्षिक व्याज                १५ %

प्रशासनिक शुल्क          २%

भुक्तानी तरीकाः मासिक साँवा र व्याज

४. लघु उर्जा कर्जा

यस किसिमको कर्जा समूहमा आवद्ध भएको सदस्यलाई धितो लिई वा नलिई कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

भुक्तानी अवधि            २ वर्ष

अधिकतम सीमा          १,५०,०००।— (विना धितो रु.६०,०००।—धितो लिई रु. १,५०,०००।—)

वार्षिक व्याज                 १७%

प्रशासनिक शुल्क            २%

वार्षिक सुरक्षण शुल्क        ०.५ %

भुक्तानी तरीकाः मासिक साँवा र व्याज

५.समूह अनुशासन कर्जा

वित्तीय संस्थामा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि देखी संलग्न सदस्यहरु मध्येबाट अनुशासित रही नियमित रुपले कर्जा कारोबार गरेका बिशिष्ट सदस्यहरुको पहिचान गरी यो कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

भुक्तनी अवधि               २ वर्ष सम्म

अधिकतम सीमा                ६०,०००।—

वार्षिक व्याज                    १७%

प्रशासनिक शुल्क                २%

वार्षिक सुरक्षण शुल्क            ०.५ %

भुक्तानी तरीकाः मासिक साँवा र व्याज

६.कृषिकर्जा

भुक्तनी अवधि               २ वर्ष सम्म

अधिकतम सीमा              १,५०,०००।—

वार्षिक व्याज                  १७%

प्रशासनिकशुल्क              २%

वार्षिक सुरक्षण शुल्क         ०.५ %

भुक्तानी तरीकाः मासिक साँवा र व्याज

७. लघु उद्यमकर्जा

समूह सदस्यलाई व्यवसायको लागिप्रथम पटक अधिकतम रु. १,०००००।— तत्पश्चात दोस्रो पटक देखी रु. ५०,०००।— को दरले वृद्धि गर्दै अधिकतम रु. ५,०००००।— सम्मकर्जा प्रदानगर्न सकिनेछ ।

भुक्तनीअवधिप्रथम पटक १ वर्ष त्यसपछि कर्जाको सीमाअनुसार १ देखी २ वर्ष सम्म ।

वार्षिक व्याज                    १८%

प्रशासनिकशुल्क                २%

वार्षिक सुरक्षण शुल्क          ०.५ %

भुक्तानी तरीकामासिक साँवा र व्याज

८. घर, घडेरी तथा पुर्ननिर्माण कर्जा

एक पटक साधारण वा  लघु उद्यमकर्जा चलाएको , अनुशासीत सदस्यलाई प्रथम पटक रु. ३,०००००।— सम्म र दोस्रो पटक रु.५,००,०००।— सम्म यो कर्जा प्रदानगर्न सकिनेछ ।

भुक्तनीअवधि               ३ देखी ५ वर्ष सम्म ।

अधिकतम सीमा            ५,००,०००।—

वार्षिक व्याज                १७%

प्रशासनिकशुल्क            २%

भुक्तानी तरीकामासिक साँवा र व्याज

९. वैदेशीक रोजगार कर्जा

एक पटक साधारण वा  लघु उद्यमकर्जा चलाएको, अनुशासित सदस्यलाई स्वीकार योग्य धितो लिई यो कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

भुक्तानीअवधि १ देखी २ वर्ष सम्म ।

अधिकतम सीमा                   १,५०,०००।—

वार्षिक व्याज                           १७%

प्रशासनिकशुल्क                        २%

वार्षिक सुरक्षण शुल्क               ०.५ %

भुक्तानी तरीकाः मासिक साँवा र व्याज

१०. शैक्षिक कर्जा

एक पटक साधारण वा  लघु उद्यमकर्जा चलाएको, अनुशासित सदस्यलाई स्वीकार योग्य धितो लिई यो कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

भुक्तानीअवधि             ३ वर्ष सम्म ।

अधिकतम सीमा           १,५०,०००।—

वार्षिक व्याज                    १७%

प्रशासनिकशुल्क                २%

वार्षिक सुरक्षण शुल्क        ०.५ %

भुक्तानी तरीकाः मासिक साँवा र व्याज

११.आशा लघु उद्यमशीलता कर्जा

केन्द्र समूहमा आवद्ध सदस्यहरु बाट स्वीकार योग्य धितो लिई प्रथम पटक रु. ५ लाख र दोस्रो पटक रु.७ लाख सम्म लघु उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न यो कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

भुक्तानी अवधि ः                              १ वर्ष देखी ५ वर्ष सम्म ।

अधिकतम सीमाः                 ७,००,०००।—

वार्षिक व्याज                       १८%

प्रशासनिकशुल्क                   २%

भुक्तानी तरीकाः                  मासिक साँवा र व्याज

१२. व्यक्तिगत कर्जा

समूहमा आवद्ध नभएका विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई धितो लिई यो कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

भुक्तानी अवधिः              १ वर्ष देखी ५ वर्ष सम्म ।

अधिकतम सीमाः            रु. ३ लाख ।

वार्षिक व्याजः                    १८%

प्रशासनिक शुल्कः               २%

भुक्तानी तरीकाः             मासिक साँवा र व्याज