Saving

आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

(नेपाल राष्ट्र बैंकबाटघ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्था)

बचत परिचालन तथा प्रकारहरु

अनिवार्य बचत

(१) समुह बचत

  • कार्यक्रममा संलग्न प्रत्येक सदस्यहरुले केन्द्र वैठकमा जम्मा गरेको बचत समूह बचतमा रहनेछ ।
  • समुह बचत रकमको हिसाव बचतकर्ताको नामम बेग्ला बेग्लै देखिने गरी राखिनेछ ।
  • सदस्यहरुले मासिक केन्द्र बैठकमा सदस्य रहिन्जेलसम्म अनिवार्य रुपमा रु.१०० का दरले मासिक रुपमा बचत गर्नु पर्दछ ।
  • समुहका कुनै सदस्य समुह केन्द्रमा आबद्ध नरहेमा निजले वित्तीय संस्थालाई तिर्नु पर्ने कर्जाको सांवा, व्याज तथा अन्य रकम र दायित्व कट्टा गरी निजको बाँकी समूह बचत रकम फिर्ता दिईनेछ ।
  • यस बचतमा वार्षिक ६ (छ) प्रतिशतका दरले ब्याज दिइनेछ । सो ब्याज दरमा हेरफेर हुन सक्नेछ ।

 

(२) केन्द्र कोष बचत

  • केन्द्रबाट संचालन हुने गरी यस वित्तीय संस्थामा आवद्ध सम्पुर्ण सदस्यहरुले यस कोषमा मासिक रुपमा अनिवार्य रु ५ जम्मा गर्नुपर्नेछ । केन्द्रको निर्णयबाट संकलित, चन्दा तथा अन्य सामुहिक रकम र दण्ड, जरिवाना आदि केन्द्र कोष बचतमा राख्न सकिनेछ ।
  • यस बचतको संचालन केन्द्र वैठकको निर्णयको आधारमा केन्द्र प्रमुखवाट हुनेछ । यस कोषको हिसाव यस कोषलाई सामाजिक कार्य, गोष्ठिहरु तथा अन्य कार्यको लागी सम्पुर्ण सदस्यहरुको निर्णय गराई निकाल्न सकिनेछ ।

 

ऐच्छिक बचत

(१) व्यक्तिगत बचत

  • समुह सदस्यहरुले चाहे अनुसारको रकम केन्द्र बैठकमा वा कार्यलयमा आई राख्न वा झिक्न सक्नेछन ।
  • यस बचतको हिसाव सदस्यको नाममा  बेग्लावेग्लै देखिने गरी राखिनेछ । यस बचत खातामा न्युनतम मौज्दात रु. १०० राख्नु पर्नेछ ।
  • व्यक्तिगत बचतमा वार्षिक ६(छ) प्रतिशत व्याज दिईनेछ । व्याज दर समय समयमा हेरफेर हुन सक्नेछ ।

(२) आशा गृहणी वचत

  • समुह सदस्यहरुले रु. १००० बाट केन्द्र वैठकमा वा कार्यलयमा आई यो खाता खोल्न सक्नेछन ।
  • यो बचतमा प्रत्येक केन्द्र वैठकमा न्युनतम रु १०० का दरले बचत गर्नु पर्नेछ ।
  • बचतको रकम ५ वर्ष सम्म निकाल्न पाइने छैन । सो अवधिभन्दा अघि रकम झिकेमा ५ प्रतिशत ब्याज मात्र पाइनेछ ।
  • आशा गृहणी वचतमा वार्षिक ८ प्रतिशतका दरले व्याज दिइनेछ । व्याज दर समय समयमा हेरफेर हुन सक्नेछ ।

(२) पेन्सन बचत

  • समूह सदस्यले आफ्नो  अवकास अवधिको लागी पेन्सन बचतको रुपमा १० (दश) वा १५ (पन्ध्र) वर्ष अवधिका लागि कुनै निश्चित रकम प्रत्येक केन्द्र वैठकमा नियमित रुपले जम्मा गर्नेगरी सहभागी हुन सक्नेछन् ।
  • वित्तीय संस्थाको सदस्य रहुन्जेल सम्म अनिवार्य रुपमा न्युनतम रु.१०० तथा अधिकतम रु. १००० का दरले मासिक बचत गर्नु पर्दछ ।
  • १० वर्ष अवधिको लागि जम्मा भएको रकम १० वर्ष पुगे पछि निजले जम्मा गरेको रकममा डेढी ५० प्रशितले हुने थप रकम समेत र १५ वर्ष अवधिको लागि जम्मा गरेको रकममा १५ वर्ष पुगेपछि निजले जम्मा गरेको रकमको दोब्बर (१०० प्रतिशतले हुने रकमथप समेत)एकमुष्ठ रकममा नियमानुसार सो बचतमा लागेको तथा लाग्ने कर रकम कट्टा गरी निजलाई दिइनेछ ।
  • यस बचतमा कुनै पनि सदस्यले नियमित रुपमा रकम नवुझाएमा वा तोकिएको अवधिभन्दा अगावै रकम झिक्न चाहेमा निजले जम्मा गरेको रकम र सो रकममा वार्षिक ५(पाँच) प्रतिशतले हुने व्याज रकममा लाग्ने कर रकम कट्टा गरी हुने रकम मात्र निजलाई दिइनेछ ।

(३) सुनौलो व्यवसायिक बचत

  • समुहमा आवद्ध व्यवसायीहरुले दैनिक रुपमा यो बचतमा रकम राख्न तथा झिक्न सक्नेछन् ।
  • यस बचतको हिसाव सदस्यको नाममा बेग्लावेग्लै देखिने गरी राखिनेछ । सो बचत खातामा न्युनतम मौज्दात रु. २००० राख्नुपर्नेछ ।
  • यस बचतमा वार्षिक ६(छ) प्रतिशत व्याज दिईनेछ । व्याज दर समय समयमा हेरफेरहुन सक्नेछ ।